Aktuellt

Sammanfattning av informationsmötet 23e april

Av: Styrelsen, maj 1, 2024

Vi vill tacka alla medlemmar som närvarade för ett trevligt möte!

På mötet berättade vår konsult Fredrik bl.a. att arbetet med att ombilda fler hyresrätter till bostadsrätter går starkt framåt, vilket innebär att föreningen kommer ha tillräcklig finansiering för hela stambytet. 

Vår nya förvaltare Fastighetsägarna presenterade sig genom Emil och Yezdan. Yezdan är föreningens nya projektledare för stambytet och han berättade om den förstudie som just nu håller på att upprättas.

Det pågår alltså just nu intensiva förberedelser för stambytet och vi arbetar för att själva byggstarten ska kunna komma igång så snart som möjligt.

Styrelsen vill påminna om att alltid i första hand kontakta Fastighetsägarna om det gäller tekniska felanmälningar i huset eller i din lägenhet.

Kontaktuppgifter till Fastighetsägarna är:
www.fastighetsagarna.se
kundservice@fastighetsagarna.se
08-617 76 00

För kontakt med jouren vid akuta ärenden:
08-657 64 50

// Styrelsen i Brf Harholmen 3

Läs mer

Gamla förvaltaren uppsagd

Av: Styrelsen, mars 19, 2024

Föreningen har nu via sin advokat hävt de två avtalen med vår tidigare förvaltare A200 om
teknisk och ekonomisk förvaltning respektive projektledning av stambytet. Ett tredje och
sista avtal med A200 om skötsel av utemiljön löper ut i sommar.

Anledningen till detta är att A200 har misskött avtalen grovt. I projektledningsavtalet för
stambytet har A200 efter nästan två år inte ens upprättat ett underlag för upphandling av
stambytet och A200 vägrar lämna ut uppgifter om hur mycket de hittillsvarande stambytena
har kostat. Föreningens advokat undersöker även möjligheten till att kräva skadestånd från
A200 och det kommer vi att återkomma till längre framöver. Först behöver det utredas
ordentligt.

Föreningen har begärt att avtalen ska upphöra den 1a april så att det finns tid att lämna över
alla uppgifter till den nya förvaltaren. A 200 har dock meddelat att de omgående avbryter
allt arbete. Det gör att vi måste snabba på bytet till ny förvaltare ännu mer.

Ny teknisk och ekonomisk förvaltning.
Från och med 1a april är Fastighetsägarna vår nya förvaltare. De kommer ha hand om både
den ekonomiska och tekniska förvaltningen. Föreningen har även beställt en förstudie av
dem, som innebär att de nu gör en professionell utredning av hur ett stambyte ska
genomföras i vår förening.
Eftersom vi är en stor förening valde styrelsen att inhämta offerter från flera av de största
förvaltningsföretagen i landet. Vi jämförde med bl.a. Driftia, SCB och Nabo.
Fastighetsägarna har gett ett väldigt professionellt intryck på de möten vi har haft med flera
av deras medarbetare. Fastighetsägarna är även en branschorganisation som hjälper
föreningar med allt från juridik till teknik och har erfarenhet av att projektleda stora
stambyten. De har även lämnat ett konkurrenskraftigt paketpris.
Sammantaget tror vi att den nya förvaltningen kommer innebära en förbättring för oss
boende och leda till att vi får bättre ordning och reda i föreningen.
Dock måste vi flagga för att det finns risk för stök nu precis i samband med förvaltningsbytet.
Vi hoppas att A200 åtminstone vill göra en bra överlämning till vår nya förvaltare, men det
kan vi inte vara säkra på. Den nya förvaltaren har också väldigt kort om tid för att påbörja sitt
uppdrag.

Felanmälningar och frågor
Från och med 1a april ska alla felanmälningar från er boende gå till Fastighetsägarna. Vi ber
er helst vänta till dess. Men om ni har en brådskande felanmälan som inte kan vänta så kan
ni kontakta dem redan från och med torsdag den 21a mars.


Kontaktuppgifter till Fastighetsägarna är:
www.fastighetsagarna.se
kundservice@fastighetsagarna.se
08-617 76 00


För kontakt med jouren vid akuta ärenden:
08-657 64 50

Vi har tills vidare avtal med BK Fastighetsservice som rycker ut vid akuta ärenden tills Fastighetsägarna kommit på plats:
08714 82 10


Som vanligt kan ni komma i kontakt med styrelsen vid behov och kontaktuppgifter till oss
finns på föreningens hemsida brfharholmen3.se.


Vi kommer att återkomma med mer detaljerad information om förvaltningen. Vi kommer
framöver även bjuda in till ett informationsmöte där den nya förvaltaren får presentera sig.
Tills vidare ber vi er betala de vanliga hyres/avgifts-avier som ni redan har fått från A200.


Många hyresgäster intresserade av erbjudanden.
Styrelsen fortsätter samtidigt arbetet med att stärka upp föreningens ekonomi och ordna
finansieringen för stambytet.
Som bekant har föreningen gått ut med attraktiva erbjudanden till våra hyresgäster om att
bl.a. ombilda sin lägenhet med rabatt.
Vi har nöjet att meddela att många hyresgäster har hört av sig och är intresserade av
erbjudandena. Det är positivt för föreningens ekonomi framöver.

Vi önskar er en fortsatt trevlig vecka!

Med vänliga hälsningar,
Styrelsen i BRF Harholmen 3

Läs mer

Sammanfattning av extrastämman

Av: Styrelsen, februari 28, 2024

Söndag den 18/2 höll föreningen en extrastämma. Det var kul att se att så pass många av er ville närvara!

På stämman diskuterade vi en hel del kring föreningens ekonomi och de åtgärder som ska göras för att föreningen ska kunna ombilda fler hyresrätter till bostadsrätter. Medlemmarna fick ställa sina frågor och sedan rösta i de olika omröstningarna.

Stämman beslutade att erbjuda hyresgäster att köpa sin lägenhet för ett rabatterat pris (25 % rabatt på marknadsvärdet plus 12 månader avgiftsfritt).

Stämman beslutade även att hyresgäster som vill säga upp sitt hyresavtal och ordna nytt boende på egen hand ska kunna få en ekonomisk ersättning (motsvarande ca 15 % av lägenhetens värde).

Styrelsen fick även uppdraget att ta fram ett mer detaljerat förslag på hur outnyttjade ytor kan bli till nya bostäder och detta ska sedan röstas om på nästa stämma.

Alla erbjudanden ska erbjudas helt frivilligt till hyresgästerna och alla som vill bo kvar som vanligt är självklart välkomna att göra det.


Styrelsens bedömning av ekonomin

Tillsammans med de experter vi anlitat känner vi oss trygga i att vi nu har tillräcklig erfarenhet för att hantera situationen på ett professionellt vis. Efter stämmans beslut bedömer vi att vi även har tillräckliga verktyg för att kunna ombilda tillräckligt många hyresrätter. Detta innebär att vi ser väldigt positivt på föreningens framtidsutsikter.
Mycket arbete kvarstår dock givetvis för att vi ska nå målen. Vi arbetar även intensivt för att omförhandla föreningens lånevillkor och sänka räntan. Men den samlade bedömningen är att utvecklingen går från ett svårt läge i en mycket positiv riktning. Vi är väldigt glada över att kunna ge er det beskedet!

Kommande stambyte

Det är fortfarande utmanande att finansiera ett kostsamt stambyte. Men vi bedömer att vi kommer lyckas med det. Därför planerar och förbereder vi nu för ett stambytesprojekt så snart det bara är möjligt samtidigt som vi bygger upp en konkret finansieringsplan. Man behöver dock veta att ett så pass stort projekt tar lång tid både att planera och genomföra.

Vi ber alla medlemmar om tålamod med de problem som har varit och som fortfarande delvis kvarstår. Men om inte något väldigt oväntat händer, så ska vi alla nu kunna se fram emot både en bättre ekonomi och en trevligare boendemiljö inom en snar framtid.

Vi önskar er en fortsatt trevlig vecka!

Styrelsen i Brf Harholmen 3

Läs mer

Kallelse till EXTRA STÄMMA!

Av: Styrelsen, februari 2, 2024

Samtliga medlemmar i föreningen (ej hyresgäster) bjuds in till att närvara.

Tid: Söndag den 18/2 2024, kl 14:00

Plats: Skärholmen Kyrka, Skärholmstorget 2, Stockholm

Dagordning

 1. Stämmans öppnande
 2. Godkännande av dagordning
 3. Fastställande av röstlängd
 4. Val av ordförande vid stämman
 5. Anmälan av ordförandes val av protokollförare
 6. Val av en justeringsman tillika rösträknare som jämte ordförande ska justera protokollet
 7. Fråga om stämman blivit i behörig ordning utlyst
 8. Beslutspunkter

  a) Ge styrelsen mandat att ställa ut erbjudande till hyresgästerna om att ombilda/köpa sin lägenhet för ett rabatterat pris.

  b) Ge styrelsen mandat att ställa ut avflyttningsersättning (ekonomisk ersättning) till hyresgäster vid frivillig avflyttning.


c) Ge styrelsen mandat att bygga om ytor och upplåta/sälja dessa som nya bostadsrätter. Styrelsen begär mandat för att ha möjlighet att bygga om samtliga aktuella ytor till bostäder. Observera dock att en noggrann analys kommer göras av förutsättningarna och styrelsen kommer i slutändan endast att bygga om de ytor där man får bygglov och där man bedömer att det ligger i föreningens bästa intresse, både ur ett ekonomiskt perspektiv och ur ett boendeperspektiv.

Det är flera olika ytor som kan vara lämpliga för att bli bostäder, bl.a. den gamla ”mangel-delen” i anslutning till tvättstugor. (Själva tvättstugorna ska dock behållas)

I bifogad presentation framgår vilka ytor som är aktuella.


 • Stämmans avslutande
Läs mer

Uppdatering om läget och extrastämma i februari

Av: Styrelsen, januari 22, 2024

Hej alla medlemmar!

Sedan informationsmötet om ekonomin, som vi höll under november, har styrelsen arbetat väldigt intensivt tillsammans med de experter vi anlitat.

De positiva nyheterna är att utvecklingen går i rätt riktning. Vi har etablerat goda bankkontakter, påbörjat planen för ombildningen av fler hyresrätter samt gjort en ordentlig översyn av avtalen med våra leverantörer.

Vi bedömer också att vi troligtvis kommer kunna finansiera ett komplett stambyte framöver, förutsatt att vi fortsätter med att förbättra ekonomin enligt planen.

Men, som vi har informerat om tidigare, så kvarstår det väldigt mycket arbete.

För att den positiva utvecklingen ska kunna fortsätta så är det helt avgörande att föreningen lyckas med planen att få fler bostadsrätter. Detta behövs både för att föreningen ska få in kapital och för att få upp anslutningsgraden (alltså andelen bostadsrätter), vilket alla storbanker kräver för att ta över föreningens lån.

Målet når vi först och främst genom att fler av våra nuvarande hyresrätter ombildas till bostadsrätter. En annan viktig åtgärd är att ombilda ytor som inte används idag till nya bostadsrätter. Föreningen har därför haft en arkitekt på plats som bedömt att en del ytor bör kunna byggas om till nya bostadsrätter, om stadsbyggnadskontoret beviljar bygglov.
Även detta är såklart viktigt för vår förening och mer information kommer.

Extrastämma I februari

För att ni medlemmar ska få möjlighet att fatta beslut och få mer information så har styrelsen valt att hålla en extrastämma.

Stämman kommer att hållas söndag den 18:e februari klockan 14:00 på Skärholmstorget 2, Svenska kyrkan.

Punkterna på stämman handlar först och främst om att vi vill ha medlemmarnas stöd i ryggen för att gå ut med erbjudanden till hyresgästerna, för att fler ombildningar ska kunna ske och för att vi ska kunna lyckas med målen.

Alla medlemmar kommer få en formell kallelse i brevlådan som innehåller information om de punkter som ska gås igenom på stämman.

Med vänliga hälsningar,

Styrelsen i BRF Harholmen 3

Läs mer

Sammanfattning efter informationsmötet om ekonomin

Av: Styrelsen, december 1, 2023

Hej alla medlemmar! (redigerat 2023-12-05)
Vi vill tacka alla som dök upp på informationsmötet den 28e november på Scandic.

Ni kommer inom kort få en detaljerad sammanfattning av mötet i era brevlådor.
Här kommer en sammanfattning för er som inte hade möjlighet att vara med.


Om föreningens ekonomi
Som ni säkert vet är den ekonomiska situationen för många av landets föreningar just nu ansträngd p.g.a. de höga räntorna och inflationen. Därför höjer de flesta föreningar sina avgifter. Vår förening har stora lån och höga räntor samt är i behov av ett stambyte.
Beslut är därför taget om att höja avgifterna med 40 % från och med 1/1 2024.

För att försöka undvika ytterligare avgiftshöjningar kommer styrelsen nu arbeta mycket hårt med att sänka kostnader och ombilda fler hyresrätter till bostadsrätter.

Målet är att vi ska hålla en extrastämma inom de närmsta månaderna där styrelsen kommer presentera förslag till hur fler hyresrätter ska kunna ombildas för att stärka föreningens ekonomi.


Om stambytet
Föreningens stammar har nått sin livslängd och måste bytas ut. Därför drabbas många boende av läckage och vattenskador. På kort sikt försöker vi lösa detta genom lagningar. Styrelsen arbetar samtidigt hårt för att försöka ordna en finansieringsplan för ett komplett stambyte framöver.


Styrelsens vision för framtiden
Vi har ett par tuffa år framför oss just nu men samtidigt finns det många saker som tyder på att vår förening kommer ha goda framtidsutsikter.
De viktigaste anledningen är att föreningen äger hyresrätter till ett teoretiskt värde av, grovt räknat, ca 200 miljoner kronor.
En annan anledning är att styrelsen just nu har förhandlingar med intresserade entreprenörer om att sälja delar av föreningens mark vilket eventuellt kan inbringa ca 80 miljoner kronor till föreningen på sikt.
När stambytet är klart kommer det också öka värdet på våra bostadsrätter.

Övriga punkter från mötet

 • Det har visat sig att en del medlemmar har glömt att skaffa bostadsrättstillägg till sin
  hemförsäkring. Det kan leda till väldigt höga kostnader för dig som boende om det t.ex.
  uppstår en vattenskada. Kontakta ditt eget försäkringsbolag omgående och dubbelkolla att
  du har ett bostadsrättstillägg.
 • Besök gärna föreningens hemsida brfharholmen3.se med jämna mellanrum. Där finns
  aktuell information och kontaktuppgifter mm.
 • Glöm inte att du som äger din bostadsrätt ansvarar för det inre underhållet i din
  lägenhet
  . Bl.a. ansvarar du själv för golv, väggar, tak och inredning i lägenheten. Om du är
  osäker så kan du i föreningens stadgar, som finns på hemsidan, se exakt vad du ansvarar
  för.
  Om du ska göra större renoveringar så behöver du alltid först begära tillstånd från
  styrelsen/tekniska förvaltaren.
 • Den befintliga bergbanan har sedan den driftsattes haft en hög felfrekvens med
  återkommande driftstörningar som följd. Efter omfattande utredningsarbete har det
  beslutats att befintlig bergbana ska rivas och ersättas med en ny.
  Staden, genom trafikkontoret, är byggherre och ansvarig för projektering, tillstånd och
  entreprenadsamarbeten för utbytet av bergbanan samt terrängtrapporna.
  Stockholm plan planerar att starta bygget av bergbanan Q2 2024. Temporära
  tillgänglighetsanpassade gångvägar uppförs mellan bron över Äspholmsvägen och
  Harholmen 3 enligt planritning. En byggväg kommer att uppföras bakom husen.
  Mer info kommer när det närmar sig.
Läs mer

Möte tisdag 28 november 2023 – Scandic Skärholmen

Av: Styrelsen, november 20, 2023

Styrelsen bjuder in till ett möte för att informera primärt om bostadsrättsföreningens budget 2024 och om nödvändig avgiftshöjning.
Den senaste tiden har präglats av höjda räntor, kostnader och inflation i alla delar av samhället.
Det allmänna ekonomiska läget påverkar även oss och vi ser kostnadsökningar för både drift och räntor.
Styrelsen arbetar nu med budgeten för 2024 och vi kommer under mötet berätta om åtgärdsplaner samt hur mycket avgiften måste höjas.

Samtidigt passar vi på att informera om stammar, förvaltning A200, bergbanan, sopsug, status försäljning av grönyta bakom nr 3 och ytan mellan 41 och 45 (fotbollsplanen).

Datum: Tisdag den 28 november 2023

Tid: KL 19.00 – 21.00

Plats: Scandic Skärholmen

Adress: Oxholmsgränd 2, Skärholmen

Varmt Välkomna

/Styrelsen

Läs mer

NY LOKAL FÖR EXTRA STÄMMA

Av: Styrelsen, oktober 2, 2023

Extra stämma är flyttad till Folk i Skärholmen, Bodholmsgången 15.
(Mitt emot simhallen)

Varmt Välkomna

/Styrelsen

Läs mer

Kallelse till EXTRA STÄMMA!

Av: Styrelsen, september 18, 2023

Styrelsen för Bostadsrättsföreningen Harholmen 3, Stockholm, kallar härmed föreningens medlemmar till extra föreningsstämma

Tid: måndagen den 2 oktober 2023 kl. 19:00
Plats: Bodholmsgången 15 Skärholmen kyrka, Skärholmstorget 2, Stockholm

Fika finns kl. 18:30 om du meddelar deltagande i förväg per mejl till styrelsen@brfharholmen3.se eller kontakta någon i styrelsen. Observera möjligheten att lämna skriftlig fullmakt till annan medlem enligt stadgarna § 46! Efter stämman blir det allmän information från styrelsen och tillfälle till frågor.

// Styrelsen

Läs mer

Förändringar i styrelsen

Av: Styrelsen, september 8, 2023

Styrelseledamöter Markus Ronnheden, Suad Said och Iryna Bobrova har
på egen begäran valt att med omedelbar verkan lämna sina styrelseuppdrag i
Brf Harholmen 3 den 4 september 2023.

Hami Celic går in som ordinarie ledamot.

Styrelsearbetet fortsätter med oförminskad kraft och enligt den lagda
verksamhetsplan som finns för mandatperioden.

Nora Andaloussi Atallah är inte verksam i valberedningen.

Läs mer

Nytt erbjudande om ombildning/friköp

Av: Styrelsen, juni 27, 2023

Efter beslut på senaste föreningsstämma är det nu är det nu åter möjligt för våra hyresgäster att friköpa sina hyreslägenheter som bostadsrätter. Priset är 85 % av marknadsvärdet för den enskilda lägenheten, utgående från en värdering gjord av föreningens mäklare. Erbjudandet gäller till 31 december 2023.

Läs mer

Årsstämma imorgon, tors 15/6!

Av: Styrelsen, juni 14, 2023

En påminnelse från styrelsen om att komma till föreningsstämman imorgon torsdag, i Svenska Kyrkans lokaler på torget! Insläpp och avprickning mot röstlängd sker från kl 17.30, och stämman börjar 18.00. Vi uppmanar alla medlemmar att komma och rösta i bl.a. valet av ny styrelse. Efter avklarad stämma har styrelsen öppen frågestund. Vi kommer bl.a. informera om föreningens ekonomi och planering av stambytet.

Läs mer

Fel i ändringsmarkerat förslag till stadgar

Av: Styrelsen, juni 10, 2023

Vi har uppmärksammat att det blivit fel i den ändringsmarkerade versionen till förslag till nya stadgar som delades ut tillsammans med kallelsen. Alla ändringar från tidigare antagna stadgar har inte blivit markerade med röd text. Den som vill fördjupa sig i hur stadgarna ska uppdateras behöver därför jämföra med de aktuella stadgarna. Båda dokumenten finns på dokument-sidan.

Läs mer

Årsredovisning och nya stadgar tillgängliga

Av: Styrelsen, juni 2, 2023

Nu finns årsredovisning för 2022 samt förslaget till nya stadgar (som ska röstas om på årsstämman 15/6) tillgängliga på dokument-sidan.

Läs mer

Föreningsstämman skjuts upp till 15 juni

Av: Styrelsen, maj 4, 2023

Årets ordinarie föreningsstämma kommer hållas torsdag 15 juni kl. 17:30, i svenska kyrkans lokaler på torget.

Läs mer

Nya öppetider för Återbruksrummet

Av: Styrelsen, april 15, 2023

Grovsoprummet/Återbruksrummet kommer i fortsättnignen endast hålla öppet en gång per månad: första lördagen i månaden mellan 12:00 och 12:30. Vid behov kan rummet även öppnas upp andra tider i den mån styrelsen har tid. Vid önskemål om detta, mejla styrelsen@brfharholmen3.se. Rummet finns i källarplan på Äspholmsvägen 1.

Läs mer

Av: Styrelsen, april 5, 2023
Läs mer

Änmäl dig och få förenings- och boendeinformation!

Av: Styrelsen, mars 29, 2023

Länken nedan går till ett webformulär där du själv fyller i telefonnummer och e postadress som du vill ha viktig föreningsinformation skickad till. Vi uppmanar alla medlemmar och hyresgäster att göra detta så snart som möjligt så att ni inte går miste om viktig information.

https://forms.gle/yX5UMzKDk8Wt88Ag9

Läs mer

Föreningsstämma 16 maj

Av: Styrelsen, mars 22, 2023

Nästa föreningsstämma kommer hållas tisdagen den 16 maj kl. 18.00 i Svenska kyrkans lokal (samma som senaste informationsmöte hölls).
Sista datum för att inkomma med motioner för stämman att ta ställning till är söndagen den 9 april. Motioner kan lämnas i brevlådan på Äspholmsvägen 35. I nedanstående länk finns en guide för hur man skriver en motion.

http://bostyret.se/blogg/motioner-infor-stamma/

Läs mer

Informationsmöte 7/3

Av: reduca, mars 1, 2023

Ett informationsmöte om avgiftshöjning samt om kommande stambyte kommer hållas i Skärholmens Församling (Svenska kyrkan) vid torget kl 18.00.

Läs mer

Information till bostadsrätts-innehavare

Av: reduca, februari 21, 2023

Styrelsen har för att möta föreningens kraftigt ökade kostnader för räntor, energi med mera
beslutat att höja avgiften mer 40% från den 1 mars. Eftersom det är en stor höjning kommer
ett informationsmöte hållas där det kommer finnas möjlighet att ställa frågor kring
avgiftshöjningen.


Kort information om bakgrund till höjningen
Inför att föreningen bildades och fastigheten köptes togs en så kallad Ekonomisk plan fram
med en budget för köpet av fastigheten och den framtida driften av föreningen. Eftersom
det under det senaste året hänt mycket som påverkar föreningens ekonomi är styrelsen
tvungen att besluta om avgiftsökningen för att täcka de ökade kostnaderna. Orsaken till
höjningen kan sammanfattas med nedanstående punkter:

Belåningsgrad
Eftersom andelen lägenhetsinnehavare som köpte sin lägenhet blev ca 60 % istället för de
70% som var beräknat i den ekonomiska planen har föreningen varit tvungen att ta större
lån än planerat. Totalt har föreningen ca 75 miljoner mer i lån än budgeterat i den
ekonomiska planen. Mer lån innebär ett högre belopp att betala ränta på och därmed högre
kostnader. Lånen kommer dock att amorteras ned allteftersom fler lägenheter säljs.

Räntenivå
Budgeterad räntenivå i den ekonomiska planen var 1,9% men på grund av den höga
inflationen har räntorna höjts kraftigt och är för närvarande ca. 5,1%. Detta leder till kraftigt
ökade kostnader.

Energipriser
Kostnaden för el och värme har gått upp kraftigt under senaste året.

Inflation/allmän kostnadsökning
Eftersom inflationen idag uppgår till ca 10% per år så har alla kostnadsposter ökat mer än
budgeterat.

Läs mer

God Jul & Gott Nytt År

Av: reduca, december 23, 2022

Styrelsen önskar härmed alla boende och leverantörer en riktigt god jul och gott nytt år!

/Styrelsen Brf Harholmen 3

Läs mer

God Jul önskar A200

Av: Michael Jönsson, december 22, 2022
Läs mer

Förlängning av erbjudandetiden till 31 dec – 2022

Av: Michael Jönsson, oktober 26, 2022

På föreningsstämman 20 oktober beslutades att förlänga erbjudandetiden till den 31 december – 2022.

Detta innebär att alla som ännu inte köpt sin lägenhet har möjlighet att göra detta fram till den 31 dec – 2022.

Med vänliga hälsningar,
Styrelsen Brf Harholmen 3 & Restate

Läs mer

Ordinarie föreningsstämma i Brf Harholmen 3

Av: Michael Jönsson, oktober 12, 2022 Läs mer

Porttelefonin fungerar!

Av: Michael Jönsson, september 7, 2022

Äntligen fungerar portelefonin igen.

Läs mer

Miljöutrymmen

Av: Michael Jönsson, juli 4, 2022

Tyvärr har någon/några slängt otroligt mycket sopor som inte hör hemma i våra miljöutrymmen. Vi jobbar på att få löst med hämtning av detta så fort som möjligt. Utmaningen är att det är semestertider nu och de flesta bolagen som hanterar detta har ont om personal.

Läs mer

Ordna Bolån

Av: Michael Jönsson, juni 9, 2022

Välkommen 16 juni
Jag och mina kollegor kommer till förvaltarens lokal på Äspholmsvägen 35 för att svara på dina frågor om bolån och hjälpa dig med en ansökan.

Var: Äspholmsvägen 35 ”Blåa dörren”

När: torsdag 16e juni

Kom gärna förbi på en kaffe mellan kl 16–19, så hjälper vi dig vidare.

Om du redan nu vill kontakta oss kan du ringa på 020-25 26 26. Våra handläggare talar svenska, engelska, arabiska, spanska och rumänska.

Med Vänliga Hälsningar

Hasan Shahid
076-343 65 00
Hasan.shahid@ordnabolan.se

Läs mer

Välkomna till Brf Harholmen 3

Av: Michael Jönsson, juni 1, 2022

Nedan följer folder som vi delade ut på vår träff igår 31 maj.

Läs mer

Möte tisdag 31 maj 2022

Av: Michael Jönsson, maj 17, 2022

Styrelsen och A200 bjuder in till ett uppstartsmöte för att informera om vad som händer framöver. Vi kommer dela ut lite infoblad och bjudare på lättare fika.

Plats: Grusfotbollsplanen, framför Äspholmsvägen 43

Dag: Tisdag 31 maj

Tid: kl. 17.00

Vi ses den 31a maj 🙂 / Styrelsen Brf Harholmen 3 & A200

Läs mer

Grattis!!! Nu är fastigheten tillträdd och ombildningen är klar.

Av: Michael Jönsson, maj 10, 2022

Vi vill härmed bekräfta att ombildningen har gått igenom och alla avtal med Stockholmshem är påskrivna och Bostadsrättsföreningen Harholmen 3 står nu som ägare för fastigheten Harholmen 3.

Vad händer nu?

 1. Vi skickar ett brev till alla med information om föreningen och vad som händer framöver.
 2. Ni som har köpt er lägenhet och betalt er insats kommer få Upplåtelseavtal (kontrakt) signerat av styrelsen hemskickat till er.
 3. Ni som ska fortsätta hyra behöver inte göra någonting, ni får hyresavi hemskickat som vanligt.
 4. Hyran för juni månad ska betalas till Stockholmshem sedan räknar vi av detta från er månadsavgift.
 5. Ni som har köpt er lägenhet, glöm inte att teckna hemförsäkring med bostadsrättstillägg hos erat försäkringsbolag.
 6. Avier skickas ut i juni månad

Från och med idag är det A200 som är föreningens förvaltare. Kontaktuppgifter finns nedan samt under fliken Felanmälan.

A200 Servicekontor

Vardagar mellan 09.00 – 11.00 kan man ringa in och felanmäla på 010 – 222 14 00.

Välj #1 för Teknisk felanmälan

Välj #2 för Ekonomiska frågor

Välj #3 för Jour (dygnet runt)

Läs mer

Goda nyheter!

Av: Michael Jönsson, april 27, 2022

Då många banker inte har hunnit betala in insatserna har vi valt att flytta fram tillträdet till den 10 maj. Detta har Stockholmshem vänligen godkänt.

Ni som redan betalat in era insatser behöver inte göra någonting då vi redan kontaktat bankerna och meddelat det nya datumet.

Alla ni som ännu inte har skrivit under era skuldebrev hos banken har nu möjlighet att hinna köpa.  Kontakta era banker igen för att skriva under skuldebreven.

Upplåtelseavtalen det vill säga kontraktet för er bostadsrätt kommer skickas ut till er efter tillträdet den 10 maj.

Ni som ska fortsätta hyra behöver inte göra något.

Mer information kommer skickas ut efter den 10 maj samt läggs upp på hemsidan.

Läs mer

Inför tillträdet den 28 april

Av: Michael Jönsson, april 21, 2022

För att tillträdet nu ska bli av är det viktigt att alla ni som ska köpa era lägenheter ser till att banken för över pengarna senast den 27/4.

Tillträdet då föreningen köper fastigheten är kl.10.00 den 28/4 och då måste alla pengar för era lägenheter vara på föreningens konto.

Läs mer

Betalnings-instruktion – finns även under dokument

Av: Michael Jönsson, april 1, 2022

Nästa vecka skickar vi ut Betalningsinstruktion dessa ska ni lämna till er bank.

Tillträde 28 april

Sista betalningsdag 21 april

Boka möte med er bank omgående för signering av skuldebrev och lånehandlingar.

Ni som inte har sökt lån , gör det omgående.

Läs mer

Öppet hus 24 mars – Scandic Skärholmen

Av: Michael Jönsson, mars 17, 2022

Vi har bjudit in Bluestep Bank och Ordna Bolån till Scandic den 24 mars kl. 17.00, för er som behöver söka lån eller om ni har frågor eller funderingar kring ombildningen.

Datum: Torsdag den 24 mars 2022

Tid: KL 17.00 – 20.00

Plats: Scandic Skärholmen

Adress: Oxholmsgränd 2, Skärholmen

Läs mer

Svarsblankett -> Upplåtelseavtal

Av: Michael Jönsson,

Vi har skickat brev till er idag som innehåller en Svarsblankett. Denna ska ni fylla i och ange vem som ska köpa lägenheten samt hur mycket ni ska äga i procent.

Vik ihop och skicka in till oss. Därefter kommer vi upprätta upplåtelseavtal som ni får hemskickat.

Läs mer

Förhandsavtal

Av: Michael Jönsson,

Nu har vi lyckats nå antalet förhandsavtal och kommer skicka detta till Stockholmshem nästa vecka.

Läs mer

Ny tillträdesdag 28 april-2022

Av: Michael Jönsson, mars 4, 2022

Tack för ett välbesökt och bra informationsmöte. Vi har endast ett fåtal förhandsavtal kvar innan vi når kvoten på 50%.

Vi har ett tillträde som är den 28 april och nu är det viktigt att gå till banken och skaffa lånelöfte. All information banken behöver om er lägenhet eller föreningen finns under ”Dokument” på föreningens hemsida.

Läs mer

Bolån & Lånelöfte

Av: Michael Jönsson, mars 1, 2022


Nu har många börjat skicka in sina lånelöften och det är väldigt viktigt att ni säkerställer att giltighetsdatumet sträcker sig längre än den 28 april-22.

Viktigt när ni kontaktar banken.

Ni behöver vara tydliga med banken och nämna att ansökan avser en ombildning och att du därför angivit marknadsvärde som pris på din lägenhet. Detta innebär att ni förmodligen kan låna hela beloppet , ni behöver ingen kontantsinsats samt att ni amorterar 1% istället för 2%.

Kontakta din bank och säkerställ att ditt lånelöfte är giltigt och skicka detta till sirak@restate

Läs mer

Instruktion, Internetansökan

Av: Michael Jönsson,

I de flesta fall vill bankerna att man gör ansökan direkt på deras hemsida. Bankens system är dock inte anpassade till bostadsrättsombildning och alla bankers lånesida ser lite olika ut. Nedan finner du information om vad du fyller i om du gör en Internetansökan.

”Pris på din lägenhet”/”Förväntat slutpris – marknadsvärdet på din lägenhet (enligt mäklarens värdering). D.v.s. inte vad du köper din lägenhet för då du köper för 70 % av marknadsvärdet.

”Hur mycket vill du låna”/”Lånebelopp” – insatsen (priset på din lägenhet vid ombildningen), förutsatt att du lånar till hela insatsen.

”Kontantinsats” / ”Eget kapital” – fyll i skillnaden mellan marknadsvärdet och insatsen (priset på lägenheten vid ombildningen). I ombildningen köper du inte lägenheten för marknadspris, utan med en rabatt på drygt 30 %. Denna rabatt ses som din kontantinsats.

Kommentar – I ansökans kommentarruta anger du att ansökan avser en ombildning och att du därför angivit marknadsvärde som pris på din lägenhet.

Läs mer

Infomöte 3 mars – Scandic Skärholmen

Av: Michael Jönsson, februari 21, 2022

Datum: Torsdagen den 3 mars-22

Tid: kl.18.00 – 20.00

Plats: Scandic Skärholmen

Adress: Oxholmsgränd 2, Skärholmen

A200 som blir er nya förvaltare och projektledare kommer närvara och berätta om förvaltning samt ert framtida stambyte.

Läs mer

Ombildning Brf Harholmen 3

Av: reduca, februari 16, 2022

På initiativ av er boende har Bostadsrättsföreningen Harholmen 3 bildats för att utreda möjligheterna att köpa fastigheten ni bor i av Stockholmshem för ombildning till bostadsrätt. Restate har fått i uppdrag av föreningen att vara föreningens ombud genom hela ombildningsprocessen. Här kommer det finnas aktuell information och viktiga dokument gällande er ombildning. Även underlag för din bank i samband med låneansökan kommer att göras tillgängligt. Tveka heller aldrig att kontakta oss på Restate om det är något du undrar över.

Läs mer