Kallelse till EXTRA STÄMMA!

Samtliga medlemmar i föreningen (ej hyresgäster) bjuds in till att närvara.

Tid: Söndag den 18/2 2024, kl 14:00

Plats: Skärholmen Kyrka, Skärholmstorget 2, Stockholm

Dagordning

 1. Stämmans öppnande
 2. Godkännande av dagordning
 3. Fastställande av röstlängd
 4. Val av ordförande vid stämman
 5. Anmälan av ordförandes val av protokollförare
 6. Val av en justeringsman tillika rösträknare som jämte ordförande ska justera protokollet
 7. Fråga om stämman blivit i behörig ordning utlyst
 8. Beslutspunkter

  a) Ge styrelsen mandat att ställa ut erbjudande till hyresgästerna om att ombilda/köpa sin lägenhet för ett rabatterat pris.

  b) Ge styrelsen mandat att ställa ut avflyttningsersättning (ekonomisk ersättning) till hyresgäster vid frivillig avflyttning.


c) Ge styrelsen mandat att bygga om ytor och upplåta/sälja dessa som nya bostadsrätter. Styrelsen begär mandat för att ha möjlighet att bygga om samtliga aktuella ytor till bostäder. Observera dock att en noggrann analys kommer göras av förutsättningarna och styrelsen kommer i slutändan endast att bygga om de ytor där man får bygglov och där man bedömer att det ligger i föreningens bästa intresse, både ur ett ekonomiskt perspektiv och ur ett boendeperspektiv.

Det är flera olika ytor som kan vara lämpliga för att bli bostäder, bl.a. den gamla ”mangel-delen” i anslutning till tvättstugor. (Själva tvättstugorna ska dock behållas)

I bifogad presentation framgår vilka ytor som är aktuella.


 • Stämmans avslutande
Av: Styrelsen, februari 2, 2024
Tillbaka